مصطفی، یک توسعه دهنده
سعی میکنم اینجا بعضی از چیزهایی که دوست داشتم یکی به خودم نشون بده رومیگذارم