در نوشتن زبان محاوره ‏ای، افزودن «ه» و «ـه» به انتهای یک واژه به جای «است / هست» می باشد و استفاده به جای حرکت زیر (ــِـ / کسره) اشتباهی ‏ست که متاسفانه در حال همه گیر شدن است.

به صورت اتفاقی این مطلب رو خوندم و به نظرم مفید اومد که بقیه هم به این قاعده ساده عمل کنند؛ حتی محاوره نویسی هم یه هنجارها و قواعدی داره و بهتره رعایت کنیم.

کسره یا ه؟